Regulation S/Rule 144A

COMPANIES SUBJECT TO REGULATION S

 

1. List of shares subject to restrictions under Category 3 of Regulation S

The up to date list of shares subject to restrictions under Category 3 of Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 is published on the website of the Warsaw Stock Exchange (the “WSE”) at this link.

Name Shortcut
SILVAIR-REGS /18 SVRS

 

Legend:

REGS/S - trading in the issuer’s shares is subject to restrictions under Category 3 of Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended

/18 - trading in the issuer’s shares is subject to restrictions under Category 3 of Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended

2. Text of Part A of Exhibit 14 to the Detailed Exchange Trading Rules in UTP System

Unaltered text of Part A of Exhibit 14 to the Detailed Exchange Trading Rules in UTP System is published on the WSE website at this link.

3. Detailed information on the type and scope of the U.S. securities laws restrictions applicable to the shares

Detailed information on the type and scope of the U.S. securities laws restrictions on trading applicable to the shares under Category 3 of Regulation S is disclosed to the public by the issuer of the shares and published on the WSE website (please see the Sections 1 and 2 above).

4. Client statement – Category 3 of Regulation S

The statement received from the client in connection with participation in trading in shares subject to U.S. securities laws restrictions under Category 3 of Regulation S is contained in Part A of Exhibit 15 to the Detailed Exchange Trading Rules in UTP System published on the WSE website at this link.

 

 

SPÓŁKI PODLEGAJĄCE REGULACJI S

1. Wykaz akcji podlegających ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S

Aktualna lista akcji podlegających ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., jest dostępna na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pod tym linkiem.

Nazwa Skrót
SILVAIR-REGS /18 SVRS

 

Legenda:

REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom Kategorii 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)

/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom Kategorii 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)

2. Treść Części A Załącznika 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP

Niezmieniony tekst Części A Załącznika 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP jest dostępny na stronie internetowej GPW pod tym linkiem.

3. Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie ograniczeń wynikających z amerykańskiego prawa papierów wartościowych, mających zastosowanie do akcji

Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie ograniczeń obrotu akcjami wynikających
z amerykańskiego prawa papierów wartościowych na podstawie Kategorii 3 Regulacji S są podawane do wiadomości publicznej przez emitenta akcji i udostępniane na stronie internetowej GPW (zobacz punkty 1 oraz 2 powyżej).

4. Oświadczenie klienta - Kategoria 3 Regulacji S

Oświadczenie odbierane od klienta związane z uczestnictwem w obrocie akcjami podlegającymi ograniczeniom amerykańskiego prawa papierów wartościowych na podstawie Kategorii 3 Regulacji S, znajduje się w Części A Załącznika 15 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP i jest dostępne na stronie internetowej GPW pod tym linkiem.